1. Home
  2. leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden BHV Zuid Holland

Duidelijk

Omdat wij graag duidelijk communiceren hebben wij ook onze algemene voorwaarden eenvoudig opgeschreven. Dus geen verrassingen omdat er nog ergens kleine lettertjes blijken te staan.

Wie zijn we?

Naam : BHV Zuid Holland
Adres : Hoornbloem 31, 2291 GV Wateringen
Trainingscentrum : Zinkwerf 85, 2544EC Den Haag
Telefoon : 070 – 3248003
Email : info@bhvzuidholland.nl
Website : www.bhvzuidholland
KvK : 82410259
BTW : NL862459072B01
IBAN : NL77INGB0003408378
Je kunt ons volgen op social media:
Facebook: https://www.facebook.com/BHVZH/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bhv-zuid-holland
YouTube: BHV Zuid Holland
Wat vinden klanten van ons: klantenvertellen.nl

Onze kernwaarden:
Enthousiast – Wij zitten vol vuur
Deskundig – Onze deskundigheid
Persoonlijk – Jij kent ons, wij kennen jou
Kwaliteit – Wij streven altijd naar de allerbeste kwaliteit
Win Win – Dan worden we allemaal beter!

1.1 We willen onze algemene voorwaarden onder jouw aandacht brengen. Er staat namelijk in wat wij voor je doen en wat we van jou verwachten. De voorwaarden zijn alleen relevant als je je bij ons hebt aangemeld voor een cursus/opleiding of na het bestellen van materialen.

1.2 Wij zijn heel flexibel.

2.1 Je bent ingeschreven als je van ons een schriftelijke bevestiging hebt ontvangen.

2.2 Je cursus en/of opleiding gaat door bij voldoende aanmeldingen.

2.3 Vol = vol. Degene die zich als eerste aanmeldt heeft voorrang.

2.4 Laat ons vooraf weten wanneer tenaamstelling op de factuur anders moet zijn. Dit scheelt ons weer een hoop werk en jou een hoop ergernis.

3.1 Het kan natuurlijk dat er ineens iets tussenkomt, of er een andere reden is waarom je niet aan de cursus kan deelnemen. Dat is helemaal niet erg. Wij verwachten wel dat je je netjes bij ons afmeldt. Dit kan via de email, sms, of zelfs via de whatsapp. Als het maar vastgelegd is.

3.2 Als je op tijd annuleert, dan hoef je niets te betalen. Wat is dan op tijd?
Uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de BHV cursus moet je afmelding bij ons binnen zijn. Als je toch te laat bent met afmelden (korter dan 14 dagen voor aanvang), dan kunnen wij jouw vrijgekomen plek veelal niet meer opvullen met een deelnemer van een ander bedrijf. Wij zullen om deze reden dan ook het volledige cursusbedrag in rekening brengen. Wel zullen wij, uit coulance, bij het plannen van een nieuwe datum (binnen 2 maanden van de geannuleerde datum) alleen € 75,- (p.p.p.d. ex. btw) her inschrijfkosten in rekening brengen. Deze her inschrijfkosten dekken niet jouw volledige annuleringskosten bij een late afzegging dus het is niet de bedoeling hier zonder dringende reden gebruik van te maken. Geef bij het herinschrijven direct aan dat je gebruik wil maken van deze éénmalige coulance regeling.

Bij een EHBO Oranje Kruis opleiding moeten we helaas 21 dagen voor aanvang annuleren hanteren omdat het Oranje Kruis de examenkosten volledig aan ons doorberekend. Je bent dan 100% van het cursusgeld aan ons verschuldigd.

3.3 Bij verhindering mag je een collega in jouw plaats laten komen. Geef dit wel ruim van tevoren door, dan hebben wij ook de goede naam in ons systeem.

3.4 Tijdens een cursus en/of opleiding annuleren is niet mogelijk.

3.5 Als je op de cursus afwezig bent en je hebt dit niet vooraf laten weten, dan vinden wij dat niet zo netjes. We hebben namelijk alle kosten al gemaakt en we hadden op je gerekend. Je bent dan ook het volledige cursusgeld aan ons verschuldigd.

3.6 Wij mogen cursussen organisatorisch en inhoudelijk wijzigen.

3.7 Een cursus/opleiding gaat door bij voldoende deelname. Hebben wij toch niet voldoende aanmeldingen, dan ontvang je 1 week voor aanvang een bericht van ons en zoeken we samen naar een passende oplossing.

3.8 Heb je een contract voor meerdere jaren met een vaste prijsgarantie dan kun je dit niet zo maar in zijn geheel aan ons opzeggen. Er zal dan altijd een verrekening van het verschil plaats vinden volgens de volgende afspraak: Over alle in de contractperiode afgenomen cursussen zal het verschil voldaan moeten worden tussen de op dat moment door ons gehanteerde p.p. prijzen (zoals gepubliceerd op onze website) en de afgesproken prijs in het meer jaren contract.

4.1 Wij streven naar de beste kwaliteit. We staan volledig achter onze opleidingen en vertrouwen erop dat je voor de volle 100% tevreden bent. Is dat toch niet het geval?
Geef dan aan dat je niet tevreden bent. Je krijgt dan het volledige cursusbedrag terugbetaald.

Onze spelregels wat betreft de tevredenheidsgarantie:
De 100% tevredenheidsgarantie geldt op alle opleidingen van BHV Zuid Holland;
Bij een meerdaagse opleiding kun je op een willekeurig moment van de eerste cursusdag aangeven dat je niet tevreden bent;
Bij een eendaagse opleiding kun je op een willekeurig moment van de ochtend (tot uiterlijk in de pauze) aangeven dat je niet tevreden bent;
Als je hebt aangegeven niet tevreden te zijn, wordt daarmee vanaf dat moment de cursus voor je beëindigd;
Het volledige cursusgeld wordt teruggestort als je hier gebruik van maakt.

Art. 5 Betaling

5.1 Je betaling moet ontvangen zijn binnen 30 dagen na factuurdatum. Als de cursus plaats vindt
binnen deze 30 dagen, en je bent een nieuwe klant voor ons dient de factuur indien aangegeven voor aanvang van de cursus betaald te zijn.

5.2 Kun je het volledige cursusgeld niet in 1 keer betalen, laat het ons dan even weten. Dan zoeken we samen een passende oplossing.

5.3 Als je de afspraken niet nakomt mogen wij zonder tussenkomst van een rechter de overeenkomst ontbinden.

5.5 Wij mogen de overeenkomst ontbinden als er sprake is van aanvraag surseance van betaling, faillissement, onder curatele stelling of een slechte onderlinge verstandhouding.

5.6 Eventuele incassokosten ad. 15% van het openstaand bedrag met een minimum van € 100,- zijn voor jouw rekening.

5.7 Meer jaren contracten kunnen door ons automatisch worden verlengt voor weer een gelijke periode. Dit zal het geval zijn wanneer jij je na de einddatum van de meer jarencontract weer hebt ingeschreven voor een training. In dat geval vinden er naar jou ook geen prijsverhogingen plaats gedurende de automatisch verlengde periode en is art 3.8 weer opnieuw van kracht.

6.1 Heb je een klacht. Vervelend! Maar laat het ons direct weten, zodat we er alles aan kunnen doen om je klacht te verhelpen.

6.2 Het indienen van een klacht wil niet zeggen dat je de factuur niet hoeft te betalen.

Art. 7 Intellectueel eigendom

7.1 Alle informatie en het lesmateriaal dat je tijdens de cursus krijgt is van ons. Het is alleen bedoeld voor eigen gebruik.

7.2 Wil je de informatie of het lesmateriaal ergens anders voor gebruiken, vraag hiervoor dan eerst even toestemming aan ons.

7.3 Overtreding van artikel 7.1 en/of artikel 7.2 levert een boete op van € 500,= per dag.

Art. 8 Uitvoering van de opdracht

8.1 Indien wij een probleem hebben dan mogen wij de overeenkomst zodanig wijzigen dat uitvoering toch mogelijk is.

8.2 Wij mogen gebruik maken van (diensten van) derden.

8.3 Bij onvoorziene omstandigheden mogen wij de overeenkomst opschorten.

8.4 Mocht er door omstandigheden een geplande cursus of opleiding niet doorgaan, dan zoeken we samen met je naar een passende oplossing.

8.5 Onze docenten zijn zorgvuldig en deskundig. Ze zijn echter niet verantwoordelijk voor jouw inzet en resultaat tijdens de cursus.

8.6 Om onze cursus en/of opleiding nog beter te maken mogen wij tussentijds het programma aanpassen. Brochure, website etc. zijn hierin niet bindend.

8.7 We proberen te allen tijde een oplossing te zoeken. Blijkt echter dat we van jou informatie moeten ontvangen en deze informatie ontvangen we niet of niet tijdig, dan ben jij (of je bedrijf) hiervoor verantwoordelijk.

9.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of ongeval ontstaan op je cursuslocatie.

9.2 Aan de inhoud van een brochure, folder of website kunnen geen rechten worden ontleend.

9.3 Als we bij annulering van je cursus en/of opleiding geen passende cursus en/of opleiding voor je vinden, dan zijn wij aansprakelijk tot een bedrag gelijk aan de eerdere overeenkomst. Ieder verdere aansprakelijkheid is uitgesloten.

9.4 Tijdens deelname aan de praktische vaardigheden dien je te allen tijde onze veiligheidsvoorschriften nageleefd te hebben. Breng dus zo ook geen andere cursisten in gevaar. Wanneer je afwijkt van de praktijktraining of wanneer jij je wat baldadig gedraagt en er hierdoor letsel of schade ontstaat dan kan die schade niet op ons worden verhaald. Tevens ontvang je in onze uitnodigingsmail altijd het advies om tijdens de brandtraining een brandveilige outfit te dragen. Het is verplicht om dichte schoenen te dragen, bij voorkeur veiligheid schoeisel welke door je werkgever wordt verstrekt of schoenen met een aangepast profiel. Jou veiligheid begint bij een goede voorbereiding.

9.5 Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen. Neem dus geen dure spullen mee naar de cursus als je deze onbeheerd moet achter laten tijdens de praktijk sessies.

9.6 Indien blijkt dat de ontstane schade voor rekening van BHV Zuid Holland dient te komen dan is de aansprakelijkheid van ons in haar totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijk-heidsverzekering wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid steeds beperkt tot een maximum van € 1.000,-.

Art. 10 Levering van materialen

10.1 Wij garanderen de deugdelijkheid van de door BHV Zuid-Holland geleverde materialen gedurende een periode van 1 jaar na levering. De garantie bestaat daarin dat BHV Zuid-Holland de gebreken aan het geleverde zo spoedig mogelijk voor haar rekening zal herstellen, dan wel zonodig voor vervanging van het geleverde zal zorgdragen. Ingeval van vervanging wordt de te vervangen zaak eigendom van BHV Zuid-Holland. Alle garantieverplichtingen vervallen ingeval van:
– Onjuist gebruik, onoordeelkundige behandeling, verkeerde toepassing door of vanwege afnemer.
– Zonder voorafgaande toestemming van BHV Zuid-Holland aangebrachte wijzigingen, nabewerkingen en/of reparaties.
– Gebreken welke zijn veroorzaakt door chemische, elektrische of atmosferische storingen.

10.2 Alle door ons aan jou te leveren en/of geleverde zaken blijven eigendom van ons totdat jij volledig aan alle verplichtingen hebt voldaan. Op nieuw geleverde producten zit soms een langere fabrieksgarantie tot wel 8 jaar op bijvoorbeeld een AED. Zorg er voor dat u de garantiepapieren heeft ingevuld zodat wij u kunnen bijstaan in geval het product niet meer goed werkt binnen de fabrieksgarantie termijn. Al onze geleverde medische producten registreren wij volgens de Europese MDR richtlijnen en worden bewaard tot 10 jaar na aanschaf.

Je gaat vertrouwelijk om met de informatie van medecursisten die je tijdens je cursus en/of opleiding ontvangt. Natuurlijk doen wij dat ook en houden we ons aan de AVG regelgeving.

Op onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Dit waren onze algemene voorwaarden vanaf 2023. Duidelijk toch? Stel dat we in de toekomst toch nog iets wijzigen dan vind je de laatste actuele voorwaarden altijd terug op onze website.